Quạt đồng cửu ngư

Chất liệu: đồng nguyên chất

Kích thước: 58 cm x 92 cm